รองศาสตรจารย์ ดร. นวลฉวี  เวชประสิทธิ์

Associate Professor Nuanchawee  Wetprasit, Ph.D.

โทรศัพท์  0-2319-4385    โทรสาร    0-2310-8239

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

1982       B.Sc. (Medical Technology)          Mahidol University

1985       M.Sc. (Tropical Medicine)             Mahidol University

1997       Ph.D. (Biochemistry)                       Mahidol University

1984       Diploma of Applied Nutrition       University of Indonesia, Indonesia

Training fellowship

Immunochemistry, March 28, 1988  -  March 14, 1989, Osaka University, Japan.

Training in Determination  of GMOs  and Mycotoxins in Foods, September 8-14, 2008,

Landesuntersuchungsamt : Institut fÜr Lebensmittelchemie, Trier, Germany.

Training in Quality Inspection Technique of Beverages and Food Flavoring Agents,

June 14-22, 2010, Landesuntersuchungsamt, Koblenz, Germany.

Training in Shelf Life Evaluation of Beverages, May 7-13, 2012, KIN Food Institute,

       Neumunster, Germany.

Research interest

                Molecular biology, Biochemistry and Medical Biotechnology

Publications

Textbooks

Wetprasit N. Cell and Molecular Biology (BIT 3301). 1st ed. Bangkok : Ramkhamhaeng University Press, 2012.

Wetprasit N. Animal Cell Culture Technology (BIT 3701). 1st ed. Bangkok : Ramkhamhaeng University Press, 2014.

Wetprasit N. Introduction to Genetic Engineering (BIT 3303). 1st ed. Bangkok : Ramkhamhaeng University Press, 2012.

Wetprasit N. Basic Practical in Genetic Engineering [(BT 333(L)]. 1st ed. Bangkok : Ramkhamhaeng University Press, 2006.

นวลฉวี  เวชประสิทธิ์ : บาบีเซีย (Babesia  species).ใน :ไพจิตร์  วราชิต, ณัฎฐีวรรณ  ปุ่นวัน, สมชาย  แสงกิจพร, บรรณาธิการ. โรคติดต่อที่เป็นปัญหาใหม่ : คู่มือการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ, พิมพ์ครั้งที่  1.  กรุงเทพฯ :

บริษัทเท็กซ์แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด,2541 : 209-222.

นวลฉวี เวชประสิทธิ์ : การสกัดแยกพลาสมิด. คู่มือฝึกอบรม : การเพิ่มพูนความรู้และประสบ

การณ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ เทคนิคด้านจุลชีววิทยา. 2545 : 75-96.

Journal

Panyaraggij P, Maneeboonyoung W, Wetprasit N, Chiewsilp D.  The prevalence of    intestinal

parasitic infestation among school  children in Pathum Thani province and  treatment.

Bull Dept Med Sci 1989;31:191-201.

Wetprasit N, Chiewsilp D. Malarial  antibodies in the Thai population along Thai-Kampuchean

border. Bull Dept Med Sci 1989;31:217-224.

Naigowit P, Petkanjanapong W, Maneeboonyoung W, Wetprasit N, Chiewsilp D. Diagnostic

Value of Pseudomonas pseudomallei antibody by indirect hemagglutination. Bull Fac

Med Tech Mahidol Univ 1989;13:17-26.

Honda T, Wetprasit N, Arita M, Miwatani T. Production and characterization of

monoclonal antibodies to a  pilus colonization  factor  (colonization  factor  antigen III)

of human  enterotoxigenic  Escherichia coli. Infect Immun 1989;57: 3452-3457.

Honda T, Wetprasit N, Arita M, Miwatani T.  Pilus Colonization factors of  enterotoxigenic

Escherichia coli isolated from infantile diarrheal  patients  in Papua  New  Guinea. 

Am J Trop Med Hyg 1989;41:220-223.

Kondo E, Dejsirilert S, Wetprasit N, Chiewsilp D, Kanai K. Heat-stable and heat-labile

components of non-specific acid phosphates  detected in Pseudomonas pseudomallei.

Jpn J Med Sci Biol 1991;44: 51-62.

Wetprasit N, Boonwanich W, Buddhirakkul N, Charoensiriwatana W, Balanchanda K,

Bhumisawasdi J. Production and Characterization of hepatitis B surface antigen (Pre S2

and S) expressed from recombinant vaccinia virus. Bull Dept Med Sci 1992;34:53-60.

Tangkananond W,Charoensiriwatana W, Vanichanon A, Janejai N, Wetprasit N, Shewsuwan P,

Pojanagaroon B, Saguanwonge S, Bhumisawasdi J, Jayavasu C. Production of

monoclonal antibody against hepatitis B surface antigen.  J Med Assoc Thai 1995;

78:11-17.

Wetprasit N, Haisupasin P, Balachanda K, Buddhirakkul N, Bhumisawasdi J. Detection of

hepatitis  B virus DNA in sera by dot blot hybridization. J Med Tech Assoc Thai

1996;24:35-42.

Wetprasit N, Chulavatnatol M. Development of a new enzymatic method for the determination

of binding constants for lectin-sugar interaction.  Biopolymer and Bioproducts:Structure,

 Function and Applications. Ed. J. Svasti et al, 11th  FAOBM symposium, Bangkok, 1995,

pp 307-313.

Wetprasit N, Chulavatnatol M. Determination of sugar specificity of jackfruit lectin by a simple

sugar-lectin binding assay using microtiter plate. Biochem Mol Biol Intern

1997;42(2):399-408.

Wetprasit N, Sukvirach S, Balachandra K. Detection and typing of human papillomavirus DNA

 in penile carcinoma by polymerase chain reaction. Bull Dept Med Serv 1998; 23:

628-633.

Sukvirach S, Wetprasit N, Pholampaisathit S. Human Papillomavirus detected in Thai cervical

cancer. Thai Cancer J 1998; 24: 38-42.

Wetprasit N, Lokpichat S. Application of a multiplex nested PCR assay for the detection of

herpes simplex virus. J Med Tech Phy 1999;11:17-25.

Wetprasit N, Threesangsri W, Klamklai N, Chulavatnatol M. Jackfruit lectin Properties of

mitogenicity and inhibition of herpesvirus infection. Jap J Infect Dis 2000; 53: 156-161.

Wetprasit N, Lokpichat S, Balachandra K. Quantitative analysis of herpes simplex virus DNA

using polymerase chain reaction enzyme immunoassay. Bull Dept Med Serv 2001;

26: 127-136.

Wetprasit N, Haisupasin P, Balachandra K. Quantitative measurement of PCR-amplified

hepatitis B virus DNA using enzyme immunoassay.  Bull  Dept Med Sci 2001; 43: 83-94.

Sriwanthana B, Wetprasit N, Charoensook S, janejai N, Charoensiriwatana W.   Determination

and stability of HIV-1 DNA on dried blood spots. Bull Dept Med Sci 2001; 43: 196-205.

Wetprasit N. Study on the antibacterial activities and antiviral activities against herpes simplex

virus from the medicinal plants. Ram Uni Res J 2002; 5: 72-85.

มณี อัชวรานนท์, อำนาจ มีเวที, บงกชรัตน์ เตชะไตรศักดิ์, ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล,

นวลฉวี เวชประสิทธิ์, พรชัย วงศ์วาสนา, นารี สุทธิคำ และ เพชร ศรีสุรเมธีกร. การกำเนิด

ความผันแปรของกลุ่มประชากรนกขุนทองในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์.

2545; 56: 92-99.

Sriwanthana B, Wetprasit N, Chareonsook S, Janejai N, Chareonsiriwatana W. A study to

implement early diagnosis of HIV infection in infants born to infected mothers. Southeast

Asian J Trop Med Public Health 2003; 34 Suppl 3: 221-226.

Lolekha PH, Srisawasdi P, Jearanaikoon P, Wetprasit N, Sriwanthana B, Kroll MH. Performance

of four sources of cholesterol oxidase for serum cholesterol determination by the

enzymatic endpoint method. Clin Chim Acta 2004; 339: 135-145.

Srisawasdi P, Jearanaikoon P, Wetprasit N, Sriwanthana B, Kroll MH, Lolekha PH. Application

of Streptomyces and Brevibacterium cholesterol oxidase for total serum cjolesterol assay

by the enzymatic kinetic method. Clin Chim Acta 2006; 372: 103-111.

Patrakorn T, Wetprasit N, Promboon A, Ratanapo S. Screening of antioxidant and

antibacterialactivity  of mulberry. Kasetsart J (Nat  Sci) 2006; 40(3): 775-783.

Nareeboon P, Komkhunthot W, Lekcharoen D, Wetprasit N, Piriyapolsart C, Sutthivaiyakit S.

Acetylenic fatty acids, triglyceride and triterpenes from the leaves of Hymenodictyon

excelsum. Chem Pharm. Bull. 2009; 57(8): 860-862.

Patharakorn T, Arpornsuwan T, Wetprasit N, Promboon A, Ratanapo S. Antibacterial activity

and cytotoxicity of the leaf essential oil of Morus rotunbiloba Koidz. J Med Plants Res

2010; 4(9): 837-843.

Patharakorn T, Sulak T, Promboon A, Wetprasit N, Ratanapo S. Antimutagenicity and

anti-HSV-2 activity of mulberry tea (Morus rotunbiloba Koidz). Kasetsart J (Nat. Sci.)

2010; 44: 816-823.

Meechaisue C, Wetprasit N, Atikankun S, Supaphol P. Development of electrospun polymeric

nanofiber mats containing Phyllanthus emblica Linn. crude extracts for antibacterial

activity. Ramkhamhaeng Res J Sci and Tech 2010; 3(2): 18-28.

K-hasuwan P, Kuanchertchoo N, Wetprasit N, Supaphol P. Hydroxyapatite/ovalbumin

composite particles as model protein carriers for bone tissue engineering: I. Synthesis and

characterization. Mater Sci Eng C 2012; 32: 758-762.

Nuchsuk C, Wetprasit N, Roytrakul S, Ratanapo S. Larvicidal activity of a toxin from the seeds

of Jatropha curcas Linn. against Aedes aegypti Linn. and Culex quinquefasciants Say.

Trop Biomed 2012; 29(2): 1-11.

Sutthivaiyakit S, Seeka C, Wetprasit N, Sutthivaiyakit P. C-methylated flavanoid from Pisonia

grandis roots. Phytochemistry Lett. 2013; 6: 407-411.

Sornwatana T, Roytrakul S, Wetprasit N, Ratanapo S. Brucin, an antibacterial peptide derived

from fruit protein of Fructus Bruceae, Brucea javanica (L.) Merr.Letters in Applied

Microbiology. 2013; 57: 129-136.

Nuchsuk C, Wetprasit N, Roytrakul S, Choowongkomon K, T-Thienprasert N, Arpornsuwan T,

                Ratanapo S. Bioactivities of Jc-SCRIP, a type 1 ribosome-inactivating protein from

Jatropha curcas seed coat. Chem Biol Drug Des 2013; 82: 453-462.

Thongnest S., Lhinhatrakool T, Wetprasit N, Sutthivaiyakit P, Sutthivaiyakit S. Eriosema

chinense : A rich source of antimicrobial and antioxidant flavonoids. Phytochemistry.

 2013; 96: 353-359.

ผู้ประสานงานสาขา

alumni  

Visitors Counter

97565
TodayToday8
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week35
This_MonthThis_Month715
All_DaysAll_Days97565Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.