เนื้อหา

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยกิต

BIO1105

หลักชีววิทยา

3

CMS1103

เคมีพื้นฐาน

3

ENG1001

ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3

LIS1003

การใช้ห้องสมุด

1

MTH1101

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

3

POL1101

การเมืองและการปกครองไทย

3

THA1003

การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3

 

รวม

19

 

 

 

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

BIO1106

ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

1

CMS1104

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

1

ENG1002

ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

3

INT1001

พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

PHY1105

ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

3

MTH1102

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2

3

RAM1000

ความรู้คู่คุณธรรม

(3)

 

วิชาทางสังคมศาสตร์เลือก 1 วิชาจาก

LAW1004 (3), PSY1001 (3), SOC1003 (3)

3

 

รวม

17

 

                                                                  ปีการศึกษาที่ 2

     ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยกิต

CMS2203

เคมีอินทรีย์

3

CMS2305

เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

3

PHY1106

ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

1

MIC2101

จุลชีววิทยาพื้นฐาน

4

MGT1001    

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

3

MKT2101

หลักการตลาด     

3

 

วิชาทางมนุษยศาสตร์เลือก 1 วิชาจาก

HIS1201(3), PHI1000 (3),

PHI1003 (3), PHI2103 (3)

3

 

รวม

17

 

 

 

                                                                                 ปีการศึกษาที่ 2

    ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

BIT3100

พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

BOT2101 

พฤกษศาสตร์

3

CMS2208

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์                    

1

CMS2308

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

2

CMS3505

ชีวเคมี

3

GAS1001

กีฬาและการออกกำลังกายสำหรับสุขภาพ

2

HED1101

การเสริมสร้างสุขภาพเพื่อชีวิต

2

STA2003

หลักสถิติ

3

 

รวม

17

 

 

 

                                                                          ปีการศึกษาที่ 3

     ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยกิต

BIT3101

เทคโนโลยีชีวภาพ 1

3

BIT3301

ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

3

BIT3601

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช

3

CMS3508

ปฏิบัติการชีวเคมี

1

FDT2201

การทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี                              

3

ENS3101

ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

3

SCI3001

ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 1

3

 

รวม

16

 

 

 

 

 

 

                                                                       ปีการศึกษาที่ 3

     ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

BIT3102

เทคโนโลยีชีวภาพ 2

3

BIT3103

ชีวเคมีและเทคโนโลยี

3

BIT3303

พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

3

BIT3701

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

3

FDT2202

ปฏิบัติการทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรมเคมี

1

ENS4101

ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขาวิทยาศาสตร์

3

SCI4001

ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

3

 

รวม

16

 

 

 

 

 

 

                                                                            ปีการศึกษาที่ 4

     ภาคเรียนที่ 1

 

หน่วยกิต

BIT3104

ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี

1

BIT3201

การจัดการโรงงาน

3

BIT4209

ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1

BIT4900

สัมมนา

1

BIT…….

วิชาเอกเลือก

9

 

รวม

15

 

 

 

 

 

 

                                                                             ปีการศึกษาที่ 4

     ภาคเรียนที่ 2

 

หน่วยกิต

BIT4201

วิศวกรรมชีวเคมี

3

BIT4908

ปัญหาพิเศษ

3

BIT…………..

วิชาเอกเลือก

6

…………………

วิชาเลือกเสรี

6

 

รวม

18

 

 

 

 

รวมหน่วยกิตตลอด 4 ปีการศึกษา 135  หน่วยกิต

 

 

 

ผู้ประสานงานสาขา

alumni  

Visitors Counter

97571
TodayToday14
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week41
This_MonthThis_Month721
All_DaysAll_Days97571Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.