เนื้อหา

     เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง 2559

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิตในแต่ละหมวดวิชา

หลักสูตรเดิม 2555

หลักสูตรปรับปรุง 2559

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

30

    - วิชาทางสังคมศาสตร์   

    - วิชาทางมนุษยศาสตร์   

    - วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                

    - วิชาทางภาษา

9

6

6

9

9

6

6

9

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

101

99

       วิชาแกน

       วิชาเฉพาะด้าน

          - วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

          - วิชาเอกบังคับ  

          - วิชาเอกเลือก

24

77

20

39

18

24

75

20

40

15

หมวดวิชาเลือกเสรี

6

6

หน่วยกิตรวม

137

135

     

 

    เปรียบเทียบรหัสวิชา ชื่อวิชา และจำนวนหน่วยกิตของแต่ละกระบวนวิชาหลักสูตรเดิม

                                    พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

 

หลักสูตรปรับปรุง 2555

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง 2559

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

ประกอบด้วย

 

ประกอบด้วย

 

RAM1000  ความรู้คู่คุณธรรม

(3)

RAM1000  ความรู้คู่คุณธรรม

(3)

 

 

 

 

1.1 วิชาทางสังคมศาสตร์

9

1.1 วิชาทางสังคมศาสตร์

9

POL1101  การเมืองและการปกครองไทย

3

POL1101  การเมืองและการปกครองไทย

3

      เลือก 3 หน่วยกิตจาก

 

      เลือก 3 หน่วยกิตจาก

 

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

3

MGT1001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

3

MKT2101 หลักการตลาด

3

MKT2101 หลักการตลาด

3

     เลือก 3 หน่วยกิตจาก

 

     เลือก 3 หน่วยกิตจาก

 

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

กฎหมายทั่วไป

3

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 

กฎหมายทั่วไป

3

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

3

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป

3

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เบื้องต้น

3

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

เบื้องต้น

3

 

 

 

 

1.2 วิชาทางมนุษยศาสตร์

6

1.2 วิชาทางมนุษยศาสตร์

6

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

1

LIS1003 การใช้ห้องสมุด

1

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกาย 

สำหรับสุขภาพ

2

      เลือก 2 หน่วยกิตจาก

GAS1001 กีฬาและการออกกำลังกาย 

สำหรับสุขภาพ

 

2

 

 

*HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิต

2

      เลือก 3 หน่วยกิตจาก

 

      เลือก 3 หน่วยกิตจาก

 

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

3

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย

3

PHI1000  หลักการดำรงชีวิตในสังคม

3

PHI 1000  หลักการดำรงชีวิตในสังคม

3

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

3

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น

3

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

3

PHI2103 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น

3

 

 

 

 

1.3 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

1.3 วิชาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

STA2003 หลักสถิติ

3

**STA2003 หลักสถิติ

3

COS1101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3

*INT1001 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

หลักสูตรปรับปรุง 2555

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง 2559

หน่วยกิต

1.4 หมวดวิชาทางภาษา

9

1.4 หมวดวิชาทางภาษา

9

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

และศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3

ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐาน

และศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

3

ENG1002  ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

THA1003  การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3

3

ENG1002  ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

**THA1003  การเตรียมเพื่อการพูดและการเขียน

3

3

 

 

 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

101

2. หมวดวิชาเฉพาะ

99

2.1 วิชาแกน

24

2.1 วิชาแกน

24

BIO1105 หลักชีววิทยา

3

BIO1105 หลักชีววิทยา

3

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

1

BIO1106 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา

1

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

3

CMS1103 เคมีพื้นฐาน

3

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1

CMS1104 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

1

MTH1101 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1

3

**MTH1101 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 1

3

MTH1102 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 2

3

**MTH1102 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 2

3

PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

3

**PHY1105 ฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

3

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

1

PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นมหาวิทยาลัย

1

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

3

      เลือก 3 หน่วยกิตจาก

 

ENS4101ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขา

วิทยาศาสตร์

3

 

ENS3101 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์

*SCI3001 ภาษาต่างประเทศสำหรบวิทยาศาสตร์1  

3

3

 

 

      เลือก 3 หน่วยกิตจาก

 

 

 

ENS4101ภาษาอังกฤษระดับสูงในสาขา

วิทยาศาสตร์

3

 

 

*SCI4001 ภาษาต่างประเทศสำหรับวิทยาศาสตร์ 2

3

 

 

 

 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

77

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

75

2.2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

20

2.2.1 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน

20

BOT2101  พฤกษศาสตร์

3

BOT2101  พฤกษศาสตร์

3

CMS2203  เคมีอินทรีย์

3

**CMS2203  เคมีอินทรีย์

3

CMS2208  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

1

**CMS2208  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

1

CMS2305 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

3

CMS2305 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

3

CMS2308 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

2

CMS2308 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น

2

CMS3505 ชีวเคมี

3

CMS3505 ชีวเคมี

3

CMS3508 ปฏิบัติการชีวเคมี

1

CMS3508 ปฏิบัติการชีวเคมี

1

MIC2101 จุลชีววิทยาพื้นฐาน

4

MIC2101 จุลชีววิทยาพื้นฐาน

4

หลักสูตรปรับปรุง 2555

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง 2559

  หน่วยกิต

 

2.2.2 วิชาเอก

57

2.2.2 วิชาเอก

55

 

2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ

39

2.2.2.1 วิชาเอกบังคับ

40

 

BIT3100  พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

BIT3100  พันธุศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

 

BIT3101  เทคโนโลยีชีวภาพ 1

3

BIT3101  เทคโนโลยีชีวภาพ 1

3

 

BIT3102  เทคโนโลยีชีวภาพ 2

3

**BIT3102  เทคโนโลยีชีวภาพ 2

3

 

BIT3103  ชีวเคมีและเทคโนโลยี

3

**BIT3103  ชีวเคมีและเทคโนโลยี

3

 

BIT3104  ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี

1

BIT3104  ปฏิบัติการชีวเคมีและเทคโนโลยี

1

 

BIT3201  การจัดการโรงงาน

3

BIT3201  การจัดการโรงงาน

3

 

BIT3301  ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

3

BIT3301  ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล

3

 

BIT3303  พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

3

BIT3303  พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

3

 

BIT3601 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช

3

BIT3601  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเซลล์พืช

3

 

BIT3701 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

3

BIT3701  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

3

 

BIT4201  วิศวกรรมชีวเคมี

3

**BIT4201  วิศวกรรมชีวเคมี

3

 

BIT4900  สัมมนา

1

*BIT4209  ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

1

 

BIT4908  ปัญหาพิเศษ

3

BIT4900  สัมมนา

1

 

FDT2201 การทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรม

เคมี

3

BIT4908  ปัญหาพิเศษ

3

 

FDT2201 การทำงานของหน่วยเครื่องมือทางวิศวกรรม

เคมี

3

 

FDT2202 ปฏิบัติการทำงานของหน่วยเครื่องมือทาง

วิศวกรรมเคมี

1

**FDT2202 ปฏิบัติการทำงานของหน่วยเครื่องมือทาง

วิศวกรรมเคมี

1

 

 

 

2.2.2.2 วิชาเอกเลือก

18

2.2.2.2 วิชาเอกเลือก

15

 

       เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ

       หลายกลุ่มรวมกัน ดังนี้

 

 

       เลือกวิชาจากกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งหรือ

       หลายกลุ่มรวมกัน ดังนี้

 

 

2.2.2.2.1 เทคโนโลยีชีวภาพทางการหมักและผลผลิต

BIT4202  ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี

 

1

2.2.2.2.1 เทคโนโลยีชีวภาพทางการหมักและผลผลิต

**BIT4202  ปฏิบัติการวิศวกรรมชีวเคมี

 

 

1

 

BIT4500 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

3

**BIT4500 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม

3

 

BIT4503 เทคโนโลยีทางเอนไซม์

3

BIT4503 เทคโนโลยีทางเอนไซม์

3

 

BIT4504 เทคโนโลยีทางปฏิชีวนะสาร

3

BIT4504 เทคโนโลยีทางปฏิชีวนะสาร

 

BIT4505 ตัวเร่งทางชีววิทยาตรึงรูป

3

**BIT4505 ตัวเร่งทางชีวภาพตรึงรูป

 

2.2.2.2.2 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม              

 

*BIT4506 เทคโนโลยีอาหารเสริมสุขภาพ

3

 

BIT4403  ระบบกำจัดของเสีย

3

2.2.2.2.2 เทคโนโลยีชีวภาพทางสิ่งแวดล้อม              

 

 

BIT4404  การย่อยสลายและเสื่อมเสียทางชีวภาพ

3

BIT4403  ระบบกำจัดของเสีย

3

 

BIT4405  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย

3

 

BIT4404  การย่อยสลายและเสื่อมเสียทางชีวภาพ

3

 

**BIT4405  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและของเสีย

3

 

หลักสูตรเดิม 2555

หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง 2559

หน่วยกิต

2.2.2.2.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช

 

2.2.2.2.3 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช

 

BIT4600 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์ของพืช

3

**BIT4600 เทคโนโลยีโพรโทพลาสต์ของพืช

3

BIT4603  ฮอร์โมนพืชและสารที่เกี่ยวข้อง

3

BIT4603  ฮอร์โมนพืชและสารที่เกี่ยวข้อง

3

BIT4605  พันธุศาสตร์ของพืช

3

**BIT4605  พันธุศาสตร์ของพืช

3

BIT4606  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช

3

BIT4606  เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช

3

BIT4607  เทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พืช

3

**BIT4607  เทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุ์พืช

3

BIT4608  เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลพืช

3

BIT4608  เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลพืช

3

BIT4609  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์

3

BIT4609  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์

3

2.2.2.2.4 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหารสัตว์

 

 

 

BIT4703  สารเสริมชีวนะ

3

 

 

2.2.2.2.5 เทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป

 

2.2.2.2.4 เทคโนโลยีชีวภาพทั่วไป

 

BIT3105 หลักการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

 

BIT3105 หลักการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

 

BIT3304 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

1

BIT3304 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น

1

BIT4203 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

3

BIT4203 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

3

BIT4204 นาโนเทคโนโลยี

3

BIT4204 นาโนเทคโนโลยี

3

BIT4205 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ

3

BIT4205 เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ

3

BIT4206 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ

3

BIT4207 เทคโนโลยีชีวภาพของสารทุติยภูมิ

3

BIT4207 เทคโนโลยีชีวภาพของสารทุติยภูมิ

3

BIT4208 เทคโนโลยีของแป้ง

3

BIT4208 เทคโนโลยีของแป้ง

3

BIT4800 ชีวสารสนเทศศาสตร์

3

BIT4800 ชีวสารสนเทศศาสตร์

3

 

 

 

 

 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

 

 

 

 

4. หมวดวิชาสหกิจศึกษา

9

4. หมวดวิชาสหกิจศึกษา

9

RAM3000  สหกิจศึกษา

9

RAM3000  สหกิจศึกษา

9

 

 

 

 

ผู้ประสานงานสาขา

alumni  

Visitors Counter

97570
TodayToday13
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week40
This_MonthThis_Month720
All_DaysAll_Days97570Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.