วิทยาศาสตร์เป็นฐานในการสร้างภูมิปัญญาที่เป็นเลิศ

 

 


 มุ่งเป็นเลิศด้านวิชาการ การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นำวิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลก

 

 

               


 

 

                                สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นองค์กรที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 


 

 

              

       ด้านการจัดการศึกษา

                                ผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและสังคมโลกจัดการศึกษาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาทุกคณะพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานทันสมัย และมีความหลากหลาย

 

          ด้านการวิจัย

                                ผลิตผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ และสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย

 

                 ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

                                ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่สังคมและชุมชน ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาภูมิปัญญาไทย จัดให้มีหน่วยงานที่สามารถให้บริการด้านวิชาการ วิเคราะห์ตรวจสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

                               

         ด้านการบริหารจัดการ

                                พัฒนาระบบการบริหารจัดการในทุกด้านด้วยหลักธรรมภิบาล เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

                   ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                                ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังนักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

   

 

ผู้ประสานงานสาขา

alumni  

Visitors Counter

97568
TodayToday11
YesterdayYesterday27
This_WeekThis_Week38
This_MonthThis_Month718
All_DaysAll_Days97568Copyright © 2014 Ramkhamhaeng University. All Rights Reserved.